Kullanım Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ”Sözleşme” olarak anılacaktır), Arvicar Rent a Car Şirketi (bundan böyle ”Arvicar” olarak anılacaktır) tarafından www.arvicar.com.tr ya da başka bir alan adı altındaki web sitesinde sunulan (bundan böyle ”Site” olarak anılacaktır) hizmetlerden faydalanmak ve Site aracılığıyla güvenli araç kiralama sistemini kullanmak isteyen Kullanıcı ile Arvicar arasında elektronik olarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Bu Sözleşmede:
Hizmet : Kullanıcıların araç kiralama hizmeti sunan Üye İşyerleri ile bir araya getirilmesi hizmetini; 
Kiralık Araç : Site üzerinden modeli, önemli diğer bilgileri ve kira bedeli görüntülenebilen ve Üye İşyerlerinin kullanma hakkına sahip olduğu araçları, 
Kira Bedeli : Site üzerinde Üye İşyeri tarafından belirtilmiş olan kiralanacak araç ve diğer ek hizmetler için ifade edilen tutarı; 
Kullanıcı/Üye : Sitede sunulan Hizmetlerden, bu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan hakiki veya hükmi şahısları, 
Rezervasyon : Üye İşyerinin bünyesindeki araçların kiralanmak üzere Site üzerinden Arvicar aracılığıyla rezerve edilmesi hizmetini, 
Site : www.avicar.com veya başka bir alan adı altındaki web sitesini, 
Üye İşyeri : Araç kiralama ve buna bağlı hizmetleri Site aracılığıyla Kullanıcılara sunulan hakiki ve/veya hükmi şahısları, 
Üyelik Bilgileri : Kullanıcının/Üyenin Hizmete erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre ve sair bilgileri, 
Depozito Bedeli : Aracın kiralanabilmesi için kullanıcın kredi kartına uygulanacak provizyon bedelini
Provizyon : Kullanıcının kredi kartından depozito bedelinin bloke edilmesi işlemini ifade eder.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Kiralık araç temini için Kullanıcılara Site üzerinden Üye İşyerlerinin bünyesindeki kiralık araç ve diğer hizmetlerin ve fiyat bilgilerinin sunulması, Kullanıcının Site üzerinden yazılı talep ve onayı ile ilgili Üye İşyeri nezdindeki Kiralık Araç/lar için Arvicar aracılığıyla rezervasyon işlemlerinin yapılması ve Tarafların bunlara ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

SİTE, ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ VEREN ÜYE İŞ YERLERİ İLE KULLANICILARIN BİR ARAYA GETİRİLDİĞİ BİR PLATFORM NİTELİĞİNDEDİR. ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ÜYE İŞYERLERİ TARAFINDAN VERİLMEKTE OLUP, ARVICAR RENT A CAR’IN BU KAPSAMDA HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA SİTE ARACILIĞIYLA KULLANICILARA ÜYE İŞYERLERİ TARAFINDAN VERİLECEK OLAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİNE AİT TÜM HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK ÜYE İŞYERİNE AİTTİR.

  1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Kullanıcı, Siteden sunulan Hizmetlerden yararlanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu Sözleşmede yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, burada belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, yetkili bir mahkemenin ya da resmi idari bir makamın kararı ile veya diğer Kullanıcılar ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Arvicar ’ın Kullanıcıya ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerek hak sahibi diğer kişilere açıklamaya yetkili olacağını; bu sebeple Arvicar ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat dahil herhangi bir ücret talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Kullanıcının Arvicar tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla, kullandığı Üyelik/Kullanıcı Bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Üyelik Bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Arvicar ’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.4. Kullanıcı, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Arvicar, Kullanıcı tarafından Arvicar’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmaktan sorumlu olmadığı gibi, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğuna ilişkin olarak da hiçbir şekilde taahhüt veya garanti vermemektedir. Arvicar söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

2.5. Kullanıcı, Arvicar ’ın Kiralık Araçlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu olmadığını, Arvicar ’ın Üye İşyeri ile Kullanıcıların bir araya getirildiği bir platform niteliğinde olduğunu, aracın ayıplı olup olmadığı, kaçak olup olmadığı, niteliği, orijinalliği, araç tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aracın aynı ile ilgili hiçbir konu hakkında taahhütte bulunmadığını ve garanti vermediğini kabul ve beyan eder.

2.6. Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirilen kiralama işleminin hiçbir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun Üye İşyerinin aracı kiralamaktan ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi sebebiyle Arvicar ’dan herhangi bir talep hakkı bulunmadığını, Arvicar ’dan, kiralamak istediği aracın veya en az muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini ve bu konudaki muhatabının Üye İşyeri olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. Kullanıcı Site üzerindeki işlemlerini sadece hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirebilecektir. Kullanıcının, Site dahilinde yaptığı tüm işlem ve eylemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Arvicar ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Arvicar, Kullanıcının işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  1. ARVICAR RENT A CAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Arvicar, Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Arvicar, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Arvicar ’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Arvicar tarafından yapılabilir. Bu değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin zamanında yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir.

3.2. Arvicar, Sitede yer alan Kullanıcıların yükledikleri içerikleri veya Üyelik Bilgilerini, Kullanıcıların güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilme hakkına sahiptir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

3.3. Arvicar, Kullanıcılar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Sitenin işleyişine ve/veya Sözleşme ve/veya Sitenin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Arvicar tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcıyı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcının Site kullanımına, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya sürekli olarak, son verebilir.

3.4. Kullanıcılar, Arvicar ve Üye İşyerleri hukuken bağımsız ve ayrı gerçek/tüzel kişiler olup, Arvicar araç kiralama hizmetinin sağlayıcısı, uygulayıcısı ve/veya Üye İşyerinin acentesi, bayii, vekili veya temsilcisi değildir.

3.5. Site aracılığıyla Kullanıcıya kiralık araç temin edecek olan Üye İşyeri ile Kullanıcı arasında imzalanacak Araç Kiralama Sözleşmesinde, Akaryakıt Hasar Sorumluluk Sigortası (Kasko), Hırsızlık Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Lastik-Cam-Far Sigortası, 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası, Tek Yön Bırakma ücreti, Bebek Koltuğu, Port Bagaj ücreti vb gibi bedellerin kira bedeline dahil olmadığını belirtilmiş olabilir. Site üzerinde yer alan bedeller, Kullanıcı tarafından tercih edilen araç için mevzuat hükümleri ile zorunlu tutulan asgari özelliklere sahip araçların kira bedelidir.

  1. REZERVASYON

4.1. Sitede kiralanmak üzere arz edilen herhangi bir araç rezerve edildiğinde, Arvicar tarafından Depozito Bedeli kadar araç kiralama süresi başlangıcına olan süreye kadar kullanıcının kredi kartına provizyon uygulanır.

4.2. Araç Kiralama Sözleşmesi tamamen Kullanıcı ve Üye İşyeri arasında Kiralık Aracın teslim anında imza edilecektir.

4.3. Depozito Ödemeleri, sadece Türk Lirası cinsinden banka havalesi, kabul edilebilir kredi kartı ya da ATM kartı ile gerçekleştirilebilecektir.

4.4. Rezervasyon İptali sadece ve sadece Site üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Site üzerinden gerçekleştirilmeyen Rezervasyon iptalleri geçersiz sayılacak ve böyle bir durumda, aşağıdaki Madde 4.5. veya Madde 4.6. hükümleri uygulanacaktır.

4.5. Rezervasyonun yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde fakat Araç Kiralama hizmetinin Üye İşyerinden temin edileceği tarihten (“Temin Tarihi”) 48 saat öncesine kadar yapılacak bir rezervasyon iptalinde, Arvicar Kullanıcıdan her ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyecek ve kullanıcının rezervasyon esnasında belirttiği kredi kartından Depozito Bedeline uyguladı Provizyonu kaldıracaktır.

4.6. Rezervasyon iptali, Madde 4.5.’deki 7 günlük ücretsiz iptal süresi sona erdikten veya Temin Tarihinden önceki 48 saat içerisinde gerçekleştirilirse Depozito Bedeli kullanıcının kredi kartından Arvicar tarafından tahsil edilecektir.

4.7. . Temin tarihinde kullanıcının aracı teslim alması halinde Arvicar, kullanıcının kredi kartından Depozito Bedeline uyguladı Provizyonu kaldıracaktır.

4.8. Bu sözleşmede yer alan 4.5. veya 4.7. maddenin gerçekleşmesi halinde Arvicar, 4.5 Maddede açıklanan ücretsiz iptal edildiği tarihten veya 4.7. Maddede açıklanan Temin Tarihinden itibaren 2 gün kullanıcının kredi kartına uyguladığı Provizyonu kaldıracaktır fakat bankaların değişken prosedürleri nedeni ile Provizyon uygulanan Depozito Bedelinin kredi kartına yansımasının 30 güne kadar sürebileceğini bildirir.

  1. DİĞER HÜKÜMLER

5.1. Genel Olarak

5.1.1. Arvicar, Kullanıcıların Site üzerinden aktardıkları bilgilerin üçüncü şahısların ellerine geçmesini önlemek için veri transferini mevcut güvenli yöntem olan SSL güvenlik yöntemini kullanarak gerçekleştirmektedir.

5.1.2. Arvicar, Site’de doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. Arvicar, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup Arvicar ’ın bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2. Site üzerinde Üye İşyerlerinin oylandığı bir değerlendirme ve puanlama sistemi (”Sistem”) bulunmaktadır. Kullanıcı, Sistem kapsamındaki değerlendirmelerini etik, ahlak ve hukuk kurallarına uygun olarak yapacağını, Arvicar ’in bu kapsamda her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Site kurallarına uymayan Kullanıcıların Site kullanımına ve/veya üyeliğine geçici veya sürekli olarak son verilebilecektir.

5.3. Fikri Mülkiyet Hakları

5.3.1. Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla veri tabanı, ara yüzü, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Arvicar ’ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Arvicar ’a ait ve/veya Arvicar tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. Kullanıcı, Arvicar ’ın hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildir. İşbu Sözleşme hükümleri dahilinde Arvicar tarafından izin verilen durumlar haricinde Arvicar ’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.3.2. İşbu Sözleşme hükümleri dahilinde Arvicar tarafından yazılı olarak önceden yetki verilmediği hallerde Arvicar; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Sitedeki başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.4. Sözleşme Değişiklikleri
 Arvicar, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.5. Mücbir Sebepler
Doğal afet, isyan, savaş, grev, altyapı sorunları, internet arızaları, Arvicar ’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan haller de dahil olmak üzere hukuken mücbir sebep sayılan hallerde Arvicar işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır.

5.6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

5.7. Süre ve Fesih

5.7.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek süresiz olarak akdedilmiştir.

5.7.2. Arvicar, Kullanıcının işbu Sözleşme hükümlerini ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin diğer kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, diğer tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir: 
- Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, 
- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, 
- Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan işlem ve fillerde bulunması.

5.8. Tebligat

5.8.1. İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Kullanıcının belirtilen elektronik posta adresi, Siteye kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresidir.

5.8.2. Kullanıcı elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, Arvicar yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

5.8.3. Ancak işbu Sözleşme gereği Kullanıcıya yapılacak her hangi bir bildirimin yasal olarak Kullanıcının ikametgah adresine yapılması gerekir ise, aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça, Arvicar ’ın Sitede belirttiği adres ve Kullanıcının araç kiralarken veya üye olurken vermiş olduğu adres kanuni tebligat adresleri sayılacaktır.

5.9. Yürürlük
İşbu Sözleşme Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.